czende

09. 09. 2021

Registrace a přihlášky k marathonu Malevil Cup předem končí 11. 9. 2021 v sobotu ráno. (viz propozice)!

On- Line registrace ZDE / HERE

Registration and registration for the Malevil Cup marathon in advance ends September 11, 2021 on Saturday morning. (see propositions)!


Vítejte na 22. ročníku International MTB marathonu Malevil Cup 2021


Posíláme vám několik zásadních informací:

- registrace k závodu je stále možná na méstě a končí 1 hodinu před startem konkrétní trasy.
Místo registrace není totožné s místem startu. Počítejte s časovou rezervou.

- nezapomeňte doklad o bezinfekčnosti proti Covid 19. Více ZDE

- zkontrolujte si své startovní číslo a kategorii ZDE

- aktualizované mapy závodu naleznete ZDE
POZOR! V celé oblasti Lužických hor probíhá intenzivní těžba kalamitního dřeva.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Vyhrazujeme si právo změny trasy i na poslední chvíli.

- v místě registrace a na startu bude k dispozici servisní stan Author a Kolofix

- občerstvovací stanice na trase závodu budou „bezobslužné“
Občerstvení nebude tedy podáváno do ruky.

POZOR!
V sobotu bude silnice č. II 270 / 16 uzavřena pro potřeby organizace závodu.
Příjezd k areálu RESORT Malevil bude umožněn pouze ve směru od Jablonného v Podještědí a obce Heřmanice.

Nejvíce aktuálních informací najdete na Facebooku a Instagramu.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

Těšíme se na Vás. Malevil Cup team

Welcome to the 22nd International MTB Marathon Malevil Cup 2021

We are sending some key information:

- Registration for the race is still possible at the spot and ends 1 hour before the start of a particular route.
The place of registration is not the same as the place of start. Plan extra time accordingly.

- don't forget the proof of protection against Covid 19. More HERE

- check your start number and category HERE

- updated maps of the race can be found HERE

ATTENTION! Intensive logging is taking place in the entire area of ​​the Lusatian Mountains.
Therefore, take extra care. We reserve the right to change the route at the last minute.

- Author and Kolofix service tents will be available at the place of registration and at the start.

- refreshment stations on the race route will be unattended. You will need to pick them up by yourselves at each station.

ATTENTION! On Saturday, the road No. 270 / 16 will be closed for the needs of the organization
of the race. Arrival to the RESORT Malevil complex will be possible only in the direction
from Jablonné v Podještědí and the village Heřmanice.

You can find the most current information on Facebook and Instagram.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

We look forward to seeing you at the Malevil Cup! 

Malevil Cup team
09.09.2021

3. 9. 2021

Aktuálně! Current INFO!

Covid aktuell

Opatření související s COVID – 19 v rámci Malevil Cup 2021
Dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 08. 2021 se závodu se může zúčastnit:

 1. a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží potvrzení o negativním výsledku testu,
 2. b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží potvrzení o negativním výsledku testu,
 3. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
 4. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a předloží potvrzení o prodělání onemocnění,
 5. e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví.

Mimořádné opatření MZ MČ 26. 08. 2021

Bez splnění jednoho z výše uvedených bodů nebude možné provést prezenci k závodu a závodníkovi nebude vydáno startovní číslo s čipem k závodu.

Pro splnění bodu e) bude v prostoru prezentace v pátek od 15:00 do 20:00 a v sobotu od 6:30 do 9:00 k dispozici mobilní testovací centrum, kde bude možné antigenní test provést.

Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny hygienických podmínek účasti v závodu, pokud dojde k úpravám pravidel pro konání sportovních akcí ze strany státních orgánů ČR.

Measures related to COVID - 19 in the Malevil Cup 2021
According to the current regulation of the Ministry of Health on 26 08th 2021 the race can be attended by:

 1. a) the person that has passed the RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 7 days ago and submits the confirmation of a negative test result,
 2. b) the person that has passed the POC test for the presence of SARS-CoV-2 virus antigen with a negative result no later than 72 hours ago and submits a confirmation of the negative test result,
 3. c) the person has been vaccinated against covid-19 and demonstrates by the national certificate of vaccination or national certificate of completion of vaccination that at least 14 days have elapsed since the second dose of vaccine in the case of a two-dose schedule according to the SPC (summary of product characteristics), or at least 14 days have elapsed since a dose of vaccine in the case of a single dose schedule under the SPC,
 4. d) the person has undergone a laboratory-confirmed covid-19 disease, the isolation period has expired according to the valid emergency measure of the Ministry of Health and from the first positive POC antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS-CoV- 2 has not more than 180 days have elapsed, and the person submits the certificate of illness,
 5. e) the person undergoes at the spot a preventive antigen test to determine the presence of SARS-CoV-2 virus antigen, which is intended for self-testing or approved by the Ministry of Health.

Without meeting one of the above points, it will not be possible to attend the race and the competitor will not be provided with a start number with a chip for the race.

To meet point e), a mobile testing center will be available in the presentation area on Friday from 3:00 to 8:00 PM and on Saturday from
6:30 to 9:00AM , where it will be possible to take the antigen test.

The organizers reserve the right to make changes in the hygienic conditions of participation in the race, if the rules for holding sporting events are modified by the state authorities of the Czech Republic.

27. 8. 2021

logo newsletter

Uzávěrka startovky na 22. ročník Malevil Cupu se všemi bonusy končí  30. srpna.

Kdo chce mít jisté startovní místo v přední startovní vlně, své jméno na startovním čísle a při registraci si vyzvednout startovní gym-bag od Kilpi s produkty od Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, má možnost do 30 srpna.
Bonusem pro někoho z Vás může být i ubytování na 2 noci pro dva přímo v Resortu Malevil.
Jednoho výherce vylosuje systém Sportsoft ze všech platných a doručených přihlášek. Podmínkou přihláška do téhož data.

Poslední aktualizace map naleznete na našem webu ZDE.

Vlivem kůrovcové kalamity není příprava tras ideální, ale věříme, že i tak se Vám nové úseky trasy pro ME v marathonu 2022 budou líbit.

Pokud chcete být přímo v centru dění, využijte poslední možnost k ubytování přímo v Resortu Malevil.  Více na www.malevil.cz

Registrace do závodu najdete na www.malevilcup.cz

Nejvíce aktuálních informací najdete na Facebooku a Instagramu.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

Těšíme se na Vás. Malevil Cup letos bude!

 

The deadline for the 22nd Malevil Cup with all bonuses ends on August 30.

If you want to have a reserved starting place in the front starting wave, your name on the starting number and the starting gym-bag from Kilpi with products from Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, you have a chance until 30 August.

A bonus for one of you will be accommodation for 2 nights for two directly in the Malevil Resort.

One winner will be drawn by the Sportsoft system from all valid and delivered registrations. The requirement is a valid application by 30 August.

You can find the latest map updates on our website HERE.

Due to the bark beetle calamity the preparation of the routes is not ideal, but we believe that you will still like the new sections of the route for the European Championship in the 2022 marathon.

If you want to be right in the center of the action, use the last offer for accommodation directly in the Malevil Resort.
More at www.malevil.cz

Registration for the race can be found at www.malevilcup.cz

You can find the most current information on Facebook and Instagram.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

We look forward to seeing you at the Malevil Cup! 

25. 8. 2021

Přihlaš se na Malevil Cup 2021 do 30. srpna a vyhraj ubytování pro 2 osoby na 2 noci se snídaní v Resortu MALEVIL.

Jeden šťastný výherce bude vylosován registračním systémem Sportsoft. 

 

Sign in for the Malevil Cup 2021 by August 30 and win accommodation for 2 people for 2 nights with breakfast in the MALEVIL Resort.

One lucky winner will be drawn by the Sportsoft registration system.

 

Výherce / Winner: Jindřich Leníček

 

LETÁK soutež o ubytování Malevil 4 1

Za měsíc odstartuje již 22. ročník Malevil Cupu. Pokud jste se ještě nestihli přihlásit, neváhejte, online přihlášky jsou již v plném proudu.

I letos je Malevil zapsán v kalendáři UCI a to dokonce jako C1! Na startu se tedy objeví zajímaví čeští a zahraniční závodníci, se kterými se můžete poměřit.

Prvními potvrzenými jmény jsou členové z České spořitelny - Accolade. V Lužických horách
by se měli představit i olympijský šampion z Londýna Jaroslav Kulhavý, kterému se zde vždy dařilo. Obhajovat loňské prvenství přijede Filip Adel z týmu Superior Velsbike.

Důležitou informací pro všechny je, že aktuálně nejsou z německé strany žádná omezení ke konání sportovních akcí na území Saska.
Závod tedy proběhne v plném rozsahu na čtyřech trasách, jak jste zvyklí.
Neminete Lužická skalní města, královský hrad Oybin, svezete se po hraničních trailech. Přesto je připraveno několik nových úseků. Některé jsme už měli nachystány pro loňský ročník, ale vinou Covid-19 a následné změny trasy bez německé části, nebyly do kurzu Malevil Cupu zařazeny. Aktualizované mapy najdete ZDE 

Na Malevil Cupu 2021 pro Vás letos chystáme:

 • Kultovní závod s bohatou historií
 • Atraktivní trať, která bude hostit MTB maratonské mistrovství Evropy 2022
 • Sportovní bag KILPI a v něm
  • Vosk na řetěz Squirt
  • Dostatek energie od Enervit a Vitar
  • Masážní gel Alpa
  • Poukázku na servis od společnosti KOLOFIX v ceně 200,- Kč
  • Vouchery na volný vstup na hrad Oybin, do kláštera v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy nebo na vyhlídkovou věž v Jablonném v Podještědí
 • Možnost vyhrát set 29“ karbonových kol AUTHOR Flyer
 • Zajímavou tombolu s cenami od NilFisk, ParkTool, regionu Schladming-Dachstein atd.
 • Bike-párty a mnoho dalšího…


Bonusem pro ty všechny, kdo provedou platnou registraci k marathonu Malevil Cup do 30. srpna 2021 je možnost získat ubytování ZDARMA pro dva na dvě noci se snídaní přímo v Resortu Malevil. Jednoho výherce poukazu vygeneruje registrační systém Sportsoft.
Budete ho tak moci využít ještě i pro letošní ročník marathonu.

Registrace do závodu najdete na www.malevilcup.cz

Bydlete přímo v centru dění. Resort Malevil je vám k dispozici. Více na www.malevil.cz Užijte si pobyt v "Lužihorách".

Nejvíce aktuálních informací najdete na Facebooku a Instagramu.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup


Je nač se těšit. Vítejte v Lužických horách!
Malevil Cup tým

1DX25733.jpg
Only one month left until of the Malevil Cup 2021…

The 22nd year of the Malevil Cup will start in a month. If you haven't registered yet, don't hesitate, online applications are already in full swing.

Malevil is listed in the UCI calendars again this year, even as C1! So you can compete with interesting Czech and foreign competitors that will appear at the start.

The first confirmed names are members from Česká spořitelna-Accolade cycling team. The Olympic champion from London, Jaroslav Kulhavý, who has always been successful here in the Lusatian Mountains, should also present himself.

Important information is that there are currently no restrictions on German side to hold sporting events in Saxony, so the race will take place in full on four routes, as you are used to.
You will not miss the Lusatian rock towns, the royal castle Oybin, you will ride on the border trails, but also several new sections are waiting for you. We already had some for the last year, but due to Covid-19 and route changes without the German part, they were not included in the Malevil Cup course. Updated maps can be found HERE

On Friday and Saturday it will be possible to have a POC antigen test done at the race venue in case you need it to return home.

Malevil Cup 2021 will offer you:
         • A cult race with a rich history
         • Attractive track that will host the MTB Marathon European Championship 2022
         • KILPI sports bag containing
               o Squirt Chain Wax
               o Energy products from Enervit and Vitar
               o Alpa massage gel
               o Service voucher from KOLOFIX for CZK 200
               o Vouchers for free entry to Oybin Castle, to the monastery in the Basilica of St. Lawrence
                 and St. Zdislava or the lookout tower in Jablonné in Podještědí  
          • Possibility to win a set of 29 “AUTHOR Flyer carbon wheels
          • Interesting raffle with prizes from NilFisk, ParkTool, Schladming-Dachstein region, etc.
          • Bike party and much more …

A bon us for everyone getting a valid registration for the Malevil Cup marathon by August 30, 2021 is the opportunity to get FREE accommodation for two people for two nights with breakfast directly at the Malevil Resort. One winner of the voucher will be generated by the Sportsoft registration system so you can use it already for this year's race.

Registration for the race can be found at www.malevilcup.cz

Stay right in the middle of the action. Resort Malevil is at your disposal. More at www.malevil.cz
Enjoy your stay in the Lusatian Mountains!

You can find the most current information on Facebook and Instagram.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

There is a lot to look forward to. Welcome to the Lusatian Mountains:
Malevil Cup team
Malevil_2020_web1_46.jpg

 

Malevil Cup MTB marathon news 1 – 2021 

CZE / ENG info.

Přípravy na Malevil Cup běží na plné obrátky.

Jak jste určitě zaznamenali, změna termínu 22. ročníku Malevil Cupu 2021 byla nevyhnutelná. Po zvážení mnoha pro a proti byl termín stanoven na 11. září 2021. Jedním z hlavních důvodů je zákaz konání hromadných akcí až do 30. června na německé straně hor, a právě o německou atraktivní část trasy vás rozhodně nechceme ochudit. Letošní ročník chceme pojmout jako generálku na nadcházející Mistrovství Evropy, které máme tu čest v Lužických horách znovu pořádat. Po dohodě s Mezinárodní cyklistickou federací UCI a Evropskou cyklistickou federací  UEC je stanoven termín Mistrovství Evropy na víkend 18. a 19. června 2022.

Trasa 22. ročníku doznala hned několika úprav. Opět budou perfektně připraveny 4 trasy protínající Lužické hory. Díky změnám kilometráž jednotlivých tras lehce narostla na 100, 70, 50 a 30 kilometrů. Některé novinky jsme už měli připravené na minulý ročník, ale vinou Covid-19 a následné změny trasy bez německé části, nebyly do kurzu Malevilu zařazeny. První novinkou je nový nájezd do terénu až po průjezdu obcí Valdov. Od delšího nájezdu do terénu si slibujeme, že se startovní pole více natáhne a tím budou první kilometry v terénu bezpečnější. Další změny jsou na německé části trasy. Po dohodě s lesy Žitava je upravený sjezd do Oybinu. Po tradičním průjezdu Oybinem a nově zařazeným trailem před schody u Hainu bude následovat další nový sjezd do Oybina. Pak už následuje známý výjezd na Hvozd. Další změnu trasy okusí už jen maratonci na dlouhé trase v pasáži za Waltersdorfem s výhledem na nejvyšší vrchol Lužických hor, horu Luž. Pevně věříme, že novinky oceníte.

Máte chuť si projet trasu? Můžete! Dle aktuálního rozhodnutí Německé spolkové vlády ze dne 12. 5. 2021, můžete na 24 hodin překročit státní hranici bez povinnosti Covid testu, či nutnosti karantény.

Aktualizované mapy a informace k trasám naleznete na našem webu pod tímto odkazem ZDE.

Evidujeme velký zájem ze strany především zahraničních závodníků, proto neváhejte s vaší registrací!

Vstup do registrace najdete na www.malevicup.cz .

Aktuálně je také prodloužena výhodná registrace do seriálu MarathonMan Europe. Netradičně je letos prvním závodem série legendární Salzkammergut Trophy v Bad Goisernu. Více o MME 2021 naleznete ZDE

Pokud vám letošní zářijový termín Malevil Cup nevyhovuje a máte již zaplacenou přihlášku, vrátíme vám startovné v plné výši na váš účet. Žádosti o storno přihlášky můžete uplatnit do 12. června 2021 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Sledujte náš Facebook a Instagram a žádná novinka vám neunikne.

Přejeme vám hodně najetých kilometrů v letošní cyklistické sezoně a těšíme se na vás na startu.

Malevil Cup tým
28. května 2021

Malevil Cup newsletter 2021

Preparations for the Malevil Cup are in full swing.

As you have probably noticed, a change in the date of the 22nd Malevil Cup 2021 was inevitable. After considering many pros and cons, the date was set for September 11, 2021. One of the main reasons is the ban on mass events until June 30 on the German side of the mountains, and we do not want to deprive you of the attractive German part of the route. We want to use this year as a rehearsal for the upcoming European Championships, which we have the honor to hold again in the Lusatian Mountains. In agreement with the International Cycling Federation UCI and the European Cycling Federation UEC, the date of the European Championship is set for the weekend of 18 and 19 June 2022.

The route of the 22nd year has undergone several modifications. As always, 4 routes crossing the Lusatian Mountains will be perfectly prepared. Due to changes, the distance of individual routes increased slightly to 100, 70, 50 and 30 kilometers. We already had some news ready for the last year, but due to Covid-19 and subsequent route changes without the German part, they were not included in the Malevil course. The first novelty is a new field section after passing through the village of Valdov. Due to the longer stretch of asphalt before the field, we estimate that the starting will be less compact and thus the first kilometers in the terrain will be safer. Other changes are on the German part of the route. In agreement with the Forests of Zittau, the descent to Oybin is adjusted. After the traditional passage through Oybin and the newly included trail before the stairs at Hain, another new descent to Oybin will follow. Then we move to the famous climb to Hvozd. Only marathon racers on the long route will have the chance to enjoy the view of the highest peak of the Lusatian Mountains, Mount Luž, in the passage behind Waltersdorf. We strongly believe that these changes will be exciting for you.

Do you want to discover the route? You can! According to the current decision of the German Federal Government of 12 May 2021, you can cross the state border for 24 hours without the obligation of a Covid test or the need for quarantine. Updated maps and route information can be found on our website under this link HERE.

We see a great interest from foreign competitors in particular, so do not hesitate to register! You can find the entry to the registration at www.malevicup.cz.

Currently, the advantageous registration for the MarathonMan Europe series has also been extended. Unusually, this year is the first race of the legendary Salzkammergut Trophy series in Bad Goisern. You can find more about MME 2021 HERE

If this year's September Malevil Cup date does not suit you and you have already paid the application fee, we will refund the entry fee in full to your account. You can request the cancellation of the application until June 12, 2021 to the e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Follow our Facebook and Instagram and you won't miss any news. We wish you a lot of mileage in this year's cycling season and look forward to seeing you at the start.

Malevil Cup team
May 28, 2021

22. 3. 2021

Partnerem Malevil Cupu se od letošního roku stává renomovaná značka a výrobce maziv Squirt.

Squirt banner

Výrobky Squirt platí ve světové konkurenci za špičku v oboru. Používá je biková legenda Ned Overend, žijící ikona
světové XC scény Julien Absalon, Bart Brentjens a jeho MTB tým CST PostNL Bafang Mountainbike Racing Team.
Squirt chain wax
Na vývoji nových produktů a jejich testování se podílí holandský biker Rudi van Houts.
V Čechách je používá například tým Canyon Northwave Kristiána Hynka.

Recenzi k výrobkům naleznete zde na MTBS.cz

Výrobky budete moci zakoupit v Malevil expo zóně a nejen to. Lahvičku s voskem na řetěz najdete ve svém startovním bagu.

Více o kompletním sortimentu se dočtete na BikeBrothers import  

1. 12.  2020

Hledáte tip na vánoční dárek pro kámoše, kámošku, přátele?

VOUCHER 2021

Vánoční poukaz opravňující ke startu na Malevil Cup 2021
s věnováním může být to pravé, čím překvapíte.

Obdarovaného zaregistrujte a následně nám napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pokud připojíte do textu i věnování, jen dobře.

Poukázku připravíme a pošleme jako PDF na váš e-mail, případně jej vytiskneme,
zalaminujeme a pošleme na vaší adresu. 

Vstup do registrace a platební podmínky naleznete ZDE .

Připomínáme možnost platit startovné platební kartou, takže vám poukázku můžeme
odeslat ještě ve středu 23. 12. na váš e-mail.

 

Hezké Vánoce přejeme i VÁM.

Pořadatelský tým z Pakli sport klubu Jablonné v Podjetědí

 

1. 12.  2020

Několik posledních funkčních triček z letošního mimořádného ročníku marathonu Malevil Cup v originálním "Covid" designu je ještě k mání.

Triko MC 2020

Dostupné jsou pouze tyto velikosti, PÁNSKÉ S / L / XL
Velikostní tabulka ZDE

Cena 190,- Kč + poštovné (nejlépe přes výdejny ZÁSILKOVNA)

Materiál a vlastnosti:

rychleschnoucí materiál
střih s bočními švy
neobvykle členěný průkrčník
zpevnění ramenních švů páskou
materiál: Interlokové pique, 100 % polyester
gramáž: 150 g/m2
pratelné na 40 °C
výrobce: ADLER CZECH, kolekce MALFINI

Pokud myslíte, že jej musíte mít, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

16. 8. 2020

Registrace k MTB marathonu Malevil Cup 2020 se všemi bonusy končí v neděli 23. srpna.

kilpi bag modré logoPokud chcete, aby byla zohledněna vaše přihláška ve startovních vlnách, získat v ceně startovného na letošní marathon sportovní batůžek Kilpi v aktuální ceně 279,- Kč, nebo mít na startovním čísle z letošního ročníku své jméno. Neváhejte!

Celkový limit pro účast v závodu je s ohledem k přijatým opatřením proti Covid 19 stanoven na 1000 startujících. Účastnické limity pro jednotlivé trasy jsou takto:       
-  A 90 km 400 startujících 
-  B 50 km 400 startujících
-  C 30 km 200 startujících

Limit na trasu A 90 km se blíží svému naplnění.

Promotion for the starting fee with all the bonuses ends on Sunday, 23rd of August.

If you want to have your position in starting waves considered, to have your name on the start number and to get a sport bag Kilpi with the logo of Malevil Cup in the value of 279 CZK/12 EUR as a part of the starting fee, don’t hesitate!

The maximum number of race participants respecting the Covid-19 measures is 1000.
Limits for each routes:
-  A 90 km 400 participants
-  B 50 km 400 participants
-  C 30 km 200 participants

The number of registered racers for route A 90 km is getting close to the limit.