czende

3. 9. 2021

Aktuálně! Current INFO!

Covid aktuell

Opatření související s COVID – 19 v rámci Malevil Cup 2021
Dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 08. 2021 se závodu se může zúčastnit:

  1. a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží potvrzení o negativním výsledku testu,
  2. b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a předloží potvrzení o negativním výsledku testu,
  3. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  4. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a předloží potvrzení o prodělání onemocnění,
  5. e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví.

Mimořádné opatření MZ MČ 26. 08. 2021

Bez splnění jednoho z výše uvedených bodů nebude možné provést prezenci k závodu a závodníkovi nebude vydáno startovní číslo s čipem k závodu.

Pro splnění bodu e) bude v prostoru prezentace v pátek od 15:00 do 20:00 a v sobotu od 6:30 do 9:00 k dispozici mobilní testovací centrum, kde bude možné antigenní test provést.

Pořadatelé si vyhrazují právo provést změny hygienických podmínek účasti v závodu, pokud dojde k úpravám pravidel pro konání sportovních akcí ze strany státních orgánů ČR.

Measures related to COVID - 19 in the Malevil Cup 2021
According to the current regulation of the Ministry of Health on 26 08th 2021 the race can be attended by:

  1. a) the person that has passed the RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 7 days ago and submits the confirmation of a negative test result,
  2. b) the person that has passed the POC test for the presence of SARS-CoV-2 virus antigen with a negative result no later than 72 hours ago and submits a confirmation of the negative test result,
  3. c) the person has been vaccinated against covid-19 and demonstrates by the national certificate of vaccination or national certificate of completion of vaccination that at least 14 days have elapsed since the second dose of vaccine in the case of a two-dose schedule according to the SPC (summary of product characteristics), or at least 14 days have elapsed since a dose of vaccine in the case of a single dose schedule under the SPC,
  4. d) the person has undergone a laboratory-confirmed covid-19 disease, the isolation period has expired according to the valid emergency measure of the Ministry of Health and from the first positive POC antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS-CoV- 2 has not more than 180 days have elapsed, and the person submits the certificate of illness,
  5. e) the person undergoes at the spot a preventive antigen test to determine the presence of SARS-CoV-2 virus antigen, which is intended for self-testing or approved by the Ministry of Health.

Without meeting one of the above points, it will not be possible to attend the race and the competitor will not be provided with a start number with a chip for the race.

To meet point e), a mobile testing center will be available in the presentation area on Friday from 3:00 to 8:00 PM and on Saturday from
6:30 to 9:00AM , where it will be possible to take the antigen test.

The organizers reserve the right to make changes in the hygienic conditions of participation in the race, if the rules for holding sporting events are modified by the state authorities of the Czech Republic.